Usługi

Swoją ofertę kierujemy do klienta biznesowego oraz indywidualnego
Start . Usługi

Prawo gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tym bardziej wymagana jest uwaga w doradzeniu i przygotowaniu takiej formy dokumentów, które będą ściśle dopasowane do potrzeb Klienta i prowadzonej przez niego działalności. W zakres naszych działań wchodzi m.in.:

 • tworzenie spółek – opracowanie aktów założycielskich dostosowanych do potrzeb Klienta,
 • kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorstw i holdingów, w tym:
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, dokumentów i innych wewnętrznych aktów korporacyjnych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
  • obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy), przygotowywanie wniosków oraz reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • pozostałe doradztwo prawne z zakresu prawa spółek,
 • sprawy konfliktowe pomiędzy współwłaścicielami spółek (na etapie pozasądowym oraz sądowym),
 • audyt bezpieczeństwa prawnego,
 • weryfikacja prawna prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • porównanie stanu prowadzonego przedsiębiorstwa z aktualnym wzorcem prawnym,
 • bezpieczeństwo działalności podmiotów gospodarczych,
 • postępowania rejestrowe przed KRS,
 • obligacje korporacyjne,
 • Due dilligence,
 • Compliance,
 • kontrola poprawności funkcjonowania organów,
 • analiza dokumentacji korporacyjnej, pracowniczej, handlowej, majątkowej oraz sądowej badanej spółki.

Prawo umów

Każdy z nas zawiera umowy praktycznie każdego dnia, czasem nawet bezwiednie, poprzez sam fakt wykonywania jakiejś czynności. W biznesie, jak i w życiu prywatnym jednak umowy powinny mieć określoną formę, konstrukcję i jakość.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

 • konstruowanie, opiniowanie i konsultowanie umów regulujących stosunki prawne w obrocie gospodarczym (m.in. umowy inwestycyjne, kontrakty menedżerskie, umowy transakcyjne, porozumienia),
 • konstruowanie, opiniowanie i konsultowanie ekspertyz, opinii, regulaminów oraz umów cywilnoprawnych (m.in. umowy najmu, dzierżawy, darowizny, sprzedaży, przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie),
 • negocjacje treści umów oraz ich zmian,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania stosunków cywilnoprawnych,
 • reprezentację w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (sądowe i pozasądowe dochodzenia roszczeń).

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Pomagamy Klientom wrócić do konkurowania na rynku. Reprezentujemy firmy na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmuje m.in.:

 • analizę sytuacji finansowej i prawnej spółki pod kątem dostosowania właściwej procedury restrukturyzacyjnej / istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • opracowanie dokumentacji wszczynającej postępowanie restrukturyzacyjne / upadłościowe,
 • zgłaszanie wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów oraz podejmowanie formy aktywności stosownej do specyfiki i okoliczności sprawy,
 • reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Prawo transakcyjne

Doradzamy przy rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności start-upów i innych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Rekomendujemy, jaką formę działalności optymalnie dostosować do potrzeb Klienta i zakładamy ją dla niego. Wybór właściwej formy prowadzenia działalności jest kluczowy dla rozwoju własnego biznesu. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na każdym z etapów zabezpieczania interesów stron. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • negocjacje,
 • umowę inwestycyjną wraz z obsługą całego procesu inwestycyjnego,
 • dostosowaną umowę spółki z uwzględnieniem m.in. tzw. klauzul wyjścia,
 • precyzyjne uregulowanie praw własności intelektualnej.

Prawo karne oraz karno-gospodarcze

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi, w tym w szczególności karno-gospodarczymi. Służymy wsparciem zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, w wypadkach zaistnienia pokrzywdzenia przestępstwem. Prowadzimy obronę zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Doradzamy w taktyce oraz strategii towarzyszącej czynnościom obrończym. Pomagamy przy wdrożeniu wszelkiego rodzaju rozwiązań konsensualnych lub innych związanych z możliwym poddaniem sprawcy próbie. Nasze usługi obejmują:

 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania świadków, także w charakterze pokrzywdzonych,
 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach wykroczeniowych zarówno po stronie pokrzywdzonych, jak i obwinionych,
 • reprezentowanie podejrzanych na etapie postępowań o zastosowanie środków zapobiegawczych,
 • prowadzenie obrony podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego z uwzględnieniem zastosowania możliwych trybów konsensualnych,
 • zaplanowanie i przeprowadzenie obrony przed sądem,
 • sporządzanie, wnoszenie i popieranie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych,
 • czynności obrończe w postępowaniach wykonawczych, w szczególności zmierzających do orzeczenia dozoru elektronicznego, czy też warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina, w której trzeb posiadać nie tylko dużą wiedzę i znajomość przepisów prawa, ale również szerokie doświadczenie praktyczne. Wieloletnia praktyka oraz zespół złożony z adwokatów i radców prawnych o różnorodnych specjalizacjach pomagają nam w osiąganiu korzystnych dla naszych Klientów rozwiązań postępowań.

Oferujemy pomoc w wielu obszarach prawa cywilnego, m.in.:

 • w sprawach o zapłatę,
 • w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień,
 • ochronie dóbr osobistych,
 • odpowiedzialności wynikającej z umów oraz czynów niedozwolonych,
 • poprzez doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów cywilnych,
 • w sprawach o zasiedzenie,
 • w sprawach wieczystoksięgowe.

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego specjalizujemy się m.in. w sprawach o:

 • rozwód, zarówno bez orzekania o winie, jak i jej orzekaniem,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • władzę rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • alimenty.

Własność intelektualna

Wiemy, że niezależnie od branży, w której działają nasi Klienci, niemal każdy stosunek prawny, jaki nawiązują przedsiębiorcy, wiąże się z uzyskaniem lub udzieleniem prawa do korzystania z produktów działalności twórczej lub wynalazczej. Zakres oferowanych przez nas usług w szczególności dotyczy:

 • reprezentacji w sporach dotyczących praw własności intelektualnej zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym,
 • doradztwa w kwestii wykorzystywania prawa do wizerunku oraz ochrona pozostałych dóbr osobistych,
 • rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych w polskich i międzynarodowych organach patentowych,
 • ochrony majątkowych praw autorskich,
 • opiniowania akcji oraz materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu reklamy wrażliwej.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi istotny element prowadzonej działalności, w szczególności w odniesieniu do tych podmiotów gospodarczych, które przetwarzają̨ wiele informacji o osobach fizycznych. W ramach omawianej specjalizacji oferujemy Klientom:

 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych,
 • opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację całości dokumentacji firmy wymaganej przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności polityki ochrony danych osobowych ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, dostosowanymi do rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności, form zatrudnienia, rodzajów i metod przetwarzania danych,
 • audyty, weryfikujące poprawność stosowanych rozwiązań oraz zawierające rekomendacje prawne, co do niezbędnych dalszych działań,
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.