Prawo gospodarcze

Popularność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tym bardziej wymagana jest uwaga w doradzeniu i przygotowaniu takiej formy dokumentów, które będą ściśle dopasowane do potrzeb klienta i prowadzonej przez niego działalności. W zakres naszych działań wchodzi m.in.:
 • tworzenie spółek – opracowanie aktów założycielskich dostosowanych do potrzeb Klienta
 • sprawy konfliktowe pomiędzy współwłaścicielami spółek (na etapie pozasądowym oraz sądowym)
 • kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorstw i holdingów, w tym:
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, dokumentów i innych wewnętrznych aktów korporacyjnych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  • obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
  • przygotowywanie wniosków oraz reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
  • pozostałe doradztwo prawne z zakresu prawa spółek
 • audyt bezpieczeństwa prawnego
 • weryfikacja prawna prowadzonego przedsiębiorstwa
 • porównanie stanu prowadzonego przedsiębiorstwa z aktualnym wzorcem prawnym
 • bezpieczeństwo działalności podmiotów gospodarczych
 • postępowania rejestrowe przed KRS
 • obligacje korporacyjne
 • Due dilligence
 • Compliance
 • Kontrola poprawności funkcjonowania organów
 • analiza dokumentacji korporacyjnej, pracowniczej, handlowej, majątkowej oraz sądowej badanej spółki

Prawo umów

Każdy z nas zawiera umowy praktycznie każdego dnia, czasem nawet bezwiednie, poprzez sam fakt wykonywania jakiejś czynności. W biznesie, jak i w życiu prywatnym jednak umowy powinny mieć określoną formę, konstrukcję i jakość. Naszym Klientom oferujemy m.in.
 • konstruujemy, opiniujemy i konsultujemy umowy regulujące stosunki prawne w obrocie gospodarczym (m.in. umowy inwestycyjne, kontrakty menedżerskie, umowy transakcyjne, porozumienia)
 • konstruujemy, opiniujemy i konsultujemy ekspertyzy, opinie, regulaminy oraz umowy cywilnoprawne (m.in. umowy najmu, dzierżawy, darowizny, sprzedaży, przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie)
 • negocjujemy treści umów oraz ich zmian
 • oferujemy doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania stosunków cywilnoprawnych
 • reprezentujemy w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (sądowe i pozasądowe dochodzenia roszczeń)

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Pomagamy Klientom wrócić do konkurowania na rynku. Reprezentujemy firmy na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Zakres świadczonych usług prawnych w ramach projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmuje m.in.:
 • analizę sytuacji finansowej i prawnej spółki pod kątem dostosowania właściwej procedury restrukturyzacyjnej / istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • opracowanie dokumentacji wszczynającej postępowanie restrukturyzacyjne / upadłościowe
 • zgłaszanie wierzytelności, wnoszenie sprzeciwów oraz podejmowanie formy aktywności stosownej do specyfiki i okoliczności sprawy
 • reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina, w której trzeb posiadać nie tylko dużą wiedzę i znajomość przepisów prawa, ale również szerokie doświadczenie praktyczne. Wieloletnia praktyka oraz zespół złożony z adwokatów i radców prawnych o różnorodnych specjalizacjach pomagają nam w osiąganiu korzystnych dla naszych Klientów rozwiązań postępowań. Oferujemy naszym Klientom pomoc w wielu obszarach prawa cywilnego, m.in.:
 • w sprawach o zapłatę
 • w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień
 • ochronie dóbr osobistych
 • odpowiedzialności wynikającej z umów oraz czynów niedozwolonych
 • poprzez doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów cywilnych
 • w sprawach o zasiedzenie
 • w sprawach wieczystoksięgowe

Prawo bankowe

Doradzamy naszym Klientom przy realizacji projektów w obrębie sektora bankowego, zarządzania aktywami, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi oraz sektora ubezpieczeniowego. Naszymi klientami są zarówno banki, instytucje finansowe, a także kredytobiorcy. W obszarze prawa bankowego nasze zainteresowanie skupiamy przede wszystkim na:
 • przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i dotyczących finansowania (m.in. projektów, nieruchomości)
 • kompleksowym prowadzeniu postępowań na etapie przedsądowym i sądowym w zakresie roszczeń z zawartych umów kredytowych, a w szczególności umów dot. kredytów frankowych i ubezpieczeniowych
 • doradztwie w procesie restrukturyzacji kredytów bankowych
 • przeprowadzaniu due dilligence kredytobiorców
 • doradztwie przy restrukturyzacji zadłużenia
 • pomocy prawną przy obrocie wierzytelnościami
 • obrocie instrumentami finansowymi
 • rozliczeniach pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków
 • emisji bankowych papierów wartościowych
 • reprezentacji instytucji finansowych przed organami nadzoru finansowego
 • przeprowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych
 • prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych
 • reprezentujemy Klientów w toku prowadzonych negocjacji
 • prowadzimy postępowania sądowe, których przedmiotem są m.in. rozmaite produkty bankowe (umowy kredytu, opcje walutowe itp.)
 • doradzamy w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (m.in.: emisja obligacji korporacyjnych, weksle, pożyczki) oraz ustanawianie zabezpieczeń (zastawu, hipoteki, poręczenia itp.) i pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń
 • doradzamy przy finansowych umowach inwestycyjnych

Prawo transakcyjne

Doradzamy przy rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności start-up'ów i innych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Rekomendujemy, jaką formę działalności optymalnie dostosować do potrzeb Klienta i zakładamy ją dla niego. Wybór właściwej formy prowadzenia działalności jest kluczowy dla rozwoju własnego biznesu. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze na każdym z etapów zabezpieczania interesów stron. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:
 • negocjacje
 • umowę inwestycyjną wraz z obsługą całego procesu inwestycyjnego
 • dostosowaną umowę spółki z uwzględnieniem m.in. tzw. klauzul wyjścia
 • precyzyjne uregulowanie praw własności intelektualnej

Postępowania sądowe

W przypadku zaistnienia sporu sądowego, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także na etapie przedsądowym. Nasi Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie w:
 • sprawach cywilnych
 • sprawach gospodarczych
 • sprawach karnych, w tym również karno-gospodarczych
 • sprawach rodzinnych
 • postępowaniu przedsądowym
 • egzekucji
 • negocjacjach, porozumieniach, ugodach

Prawo karne oraz karno-gospodarcze

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi, w tym w szczególności karno-gospodarczymi. Służymy wsparciem zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, w wypadkach zaistnienia pokrzywdzenia przestępstwem. Prowadzimy obronę zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Doradzamy w taktyce oraz strategii towarzyszącej czynnościom obrończym. Pomagamy przy wdrożeniu wszelkiego rodzaju rozwiązań konsensualnych lub innych związanych z możliwym poddaniem sprawcy próbie. Nasze usługi obejmują:
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania świadków, także w charakterze pokrzywdzonych
 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach wykroczeniowych zarówno po stronie pokrzywdzonych, jak i obwinionych
 • reprezentowanie podejrzanych na etapie postępowań o zastosowanie środków zapobiegawczych
 • prowadzenie obrony podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego z uwzględnieniem zastosowania możliwych trybów konsensualnych
 • zaplanowanie i przeprowadzenie obrony przed sądem
 • sporządzanie, wnoszenie i popieranie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych
 • czynności obrończe w postępowaniach wykonawczych, w szczególności zmierzających do orzeczenia dozoru elektronicznego, czy też warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego specjalizujemy się, m.in. w sprawach o:
 • rozwód zarówno bez orzekania o winie jak i jej orzekaniem
 • separację
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • władzę rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • alimenty

Prawo sportowe

Doradzamy zawodnikom, trenerom, klubom, związkom sportowym oraz sponsorom, a także innym podmiotom związanym ze sportem i e-sportem. Oferujemy specjalistyczną obsługę prawną w zakresie prawa sportowego, w tym:
 • wsparcie w negocjacjach na etapie poprzedzającym zawarcie umowy
 • konstruowanie, opiniowanie i konsultowanie umów, w szczególności: transferowych, pośrednictwa/agencyjnych, sponsorskich, marketingowych
 • kompleksową obsługę wizerunku sportowców
 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przed właściwymi sądami polubownymi, organami dyscyplinarnymi oraz międzynarodowymi federacjami sportowymi
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów
 • doradztwo na każdym etapie inwestycji podejmowanych przez sportowców
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa hazardowego (m.in. z zakresu gier losowych)
 • reprezentacja w toku postępowań przed organami administracyjnymi, w tym przed Ministrem Finansów oraz organami administracji skarbowej
 • opracowywanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia akcji promocyjnych, konkursów oraz loterii
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa hazardowego (m.in. z zakresu gier losowych)
 • reprezentacja w toku postępowań przed organami administracyjnymi, w tym przed Ministrem Finansów oraz organami administracji skarbowej
 • opracowywanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia akcji promocyjnych, konkursów oraz loterii

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi istotny element prowadzonej działalności, w szczególności w odniesieniu do tych podmiotów gospodarczych, które przetwarzają̨ wiele informacji o osobach fizycznych. W ramach omawianej specjalizacji oferujemy klientom:
 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
 • opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację całości dokumentacji firmy wymaganej przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności polityki ochrony danych osobowych ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, dostosowanymi do rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności, form zatrudnienia, rodzajów i metod przetwarzania danych
 • audyty, weryfikujące poprawność stosowanych rozwiązań oraz zawierające rekomendacje prawne, co do niezbędnych dalszych działań
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Własność intelektualna

Wiemy, że niezależnie od branży, w której działają nasi Klienci, niemal każdy stosunek prawny, jaki nawiązują przedsiębiorcy, wiąże się z uzyskaniem lub udzieleniem prawa do korzystania z produktów działalności twórczej lub wynalazczej. Zakres oferowanych usług przez nas w szczególności dotyczy:
 • reprezentacji w sporach dotyczących praw własności intelektualnej zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym
 • doradztwa w kwestii wykorzystywania prawa do wizerunku oraz ochrona pozostałych dóbr osobistych
 • rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych w polskich i międzynarodowych organach patentowych
 • ochrony majątkowych praw autorskich
 • opiniowania akcji oraz materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu reklamy wrażliwej